Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Sectorale input

Cultuurforum 2020 op 27 mei 2013

Ook in 2013 werden de medewerkers van Kunsten en Erfgoed nauw betrokken bij de uitwerking van het programma en de sessies van het Cultuurforum 2020 op 27 mei 2013 in Kunstencentrum Buda in Kortrijk.

Voorbeelden van onze inbreng waren de parallelsessies over het Kunstendecreet, ‘Erfgoed als grondstof’, ‘Kwaliteit en diversiteit in cultuureducatie’ en ‘Is alternatieve financiering een duurzaam alternatief’. Het overkoepelend thema was ‘creativiteit en ondernemerschap in de culturele sector’.

Met het Cultuurforum 2020 wilde de minister van Cultuur in 2010 het debat aanzwengelen over het cultuurbeleid in Vlaanderen in 2010. In verschillende ateliers met professionals uit de cultuursectoren werden de 7 strategische lijnen uit de beleidsnota ingevuld en vertaald naar 30 doorbraken. Op de jaarlijkse publieksmomenten wordt telkens een tussenstand gemaakt van de doorbraken en worden nieuwe inzichten verzameld.

Cultuurprijzen

De Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgevat als een blijk van erkenning voor het culturele belang van het werk van de laureaten. Ze worden telkens op een sectorspecifiek evenement uitgereikt door minister Joke Schauvliege. Voor elke cultuurprijs duidt de minister een jury aan die de laureaat bepaalt. Sommige van die jury’s worden georganiseerd door Kunsten en Erfgoed. In 2012-2013 waren dat deze jury’s:

Prijs voor Podiumkunsten
 • Secretaris: Frederik Beernaert

 • Uitgereikt op het Theaterfestival op 6 september 2013 (Brussel, Kaaitheater)

 • Jury: Erwin Jans (voorzitter), Helga Baert, Tuur Devens, Kristien Gerets, Marijn Lems, Samme Raeymaekers, Veerle Van Schoelant, Piet Menu

 • Laureaat: rekto:verso

Prijs voor Architectuur
 • Secretaris: Cecile Jacobs

 • Uitgereikt op Dag (festival) van de Architectuur op 12 oktober 2013 (Genk, C-mine)

 • Jury: Paul Vermeulen (voorzitter), Sofie De Caigny, Lisa de Visscher, Caroline Goossens, Sven Sterken, Pieter T’Jonck, Hera van Sande

 • Laureaat: Kristiaan Borret

Prijs voor Cultureel Erfgoed
 • Secretaris: Marc Bastijns

 • Uitgereikt op Groot Onderhoud op 25 oktober 2013 (Brugge, Concertgebouw)

 • Jury: Erik De Vroede (voorzitter), Guido Creemers, Bernadette De Loose, Trudi Noordermeer, Rik Opsommer

 • Laureaat: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw

Prijs voor Letteren – Proza
 • Secretaris: Linda De Geyter

 • Uitgereikt op Mind the Book op 21 februari 2014 (Gent, Vooruit)

 • Jury: Pieter Verstraeten (voorzitter), Sofie Gielis, Mustafa Kör, Tom Van Imschoot, Joseph Pearce, Fleur Speet

 • Laureaat: Stefan Hertmans

Prijs voor Beeldende Kunst
 • Secretaris: Robert Michel

 • Uitgereikt op Opening tentoonstelling Three Blind Mice op 2 februari 2014 (Deurle, Museum Dhondt-Dhaenens)

 • Jury: Johan Pas (voorzitter), Anne Daems, Ward Daenen, Nick Gasparotto, Gert Verhoeven

 • Laureaat: T.O.P. Office

Prijs voor (klassieke) Muziek
 • Secretaris: Margot Van Neyghem

 • Uitgereikt op Klarafestival op 29 maart 2014 (Brussel, Bozar)

 • Jury: Hendrik Storme (voorzitter), Jerry Aerts, Filip Rathé, Inge Spinette, Rudy Tambuyer, Jeroen Vanacker, Liesbet Vereertbrugghen, Petra Vermote

 • Laureaat: René Jacobs

Meer info (inclusief alle jury’s en alle laureaten): www.cultuurprijzen.be

 

E-cultuur

Digitaal en gedigitaliseerd cultureel erfgoed – Vlaanderen Europeana Overlegplatform

In 2013 bouwde Kunsten en Erfgoed het Europeana Vlaanderen overlegplatform verder uit. Het werd een ontmoetingsplaats voor Vlaamse cultureel-erfgoedinstellingen die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in Europeana en hoe het project de doelstellingen van de Digitale Agenda voor Europa mee onderschrijft.

Het Europeana Vlaanderen Overlegplatform kwam twee keer samen in 2013, op 24 januari en op 7 juni. Op de agenda stonden presentaties over:

 • De oproepen in het kader van Europese programma’s, in het kader van het Competitiveness and Innovation Program, ICT policy program (CIP ICT-PSP)

 • De projecten Europeana Awareness (de Community Collection Days), Europeana Photography, LoCloud, Europeana Inside, AthenaPlus, de Enumerate-enquête, de Europeana Application Program Interface en de doorlichting van de technische onderbouw van de onlinecatalogus van de Vlaamse Kunstcollectie infrastructurele VKC-onderbouw.

In 2013 werd er teruggeblikt op vijf jaar Europeana Vlaanderen Overlegplatform en de impact van Europeana op het digitaal cultureel erfgoed in Vlaanderen. Dat leidde tot een rapport dat op het VVBAD-congres ‘Informatie aan Zee’ gepresenteerd en daarna breder verspreid werd, ook in vertaling. Het VVBAD-congres was in september 2013.

Visietraject ‘naar een digitale langetermijnvisie voor kunsten en erfgoed’

Het visietraject ‘naar een digitale langetermijnvisie voor kunsten en erfgoed’ schetst de contouren waarin de kunsten- en cultureel-erfgoedsector een rol kan spelen in de netwerkmaatschappij.

In 2013 werd op basis van interviews en deskresearch een plan van aanpak uitgewerkt dat vanuit een toekomstgericht kader aanzet tot een praktische aanpak in de twee sectoren.

Het traject onderzoekt een op synergie en modulariteit gebaseerd ecosysteem dat als infrastructuur de digitale bewaring, ontsluiting en uitwisseling faciliteert. Via attitudes voor sector en beleid beschrijft het ook opties voor een strategisch beleid.

In 2013 werden de basisprincipes vastgelegd. Dat is meteen de input voor de regeerbijdrage van de administratie voor de volgende minister van Cultuur.

Auteursrechten

In het digitale tijdperk is het auteursrecht aan herziening toe. De Europese Commissie zet daarin stappen vooruit. Auteursrecht is een federale materie. Cultureel-erfgoedorganisaties worden continu geconfronteerd met auteursrechten. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Om ervoor te zorgen dat de stemmen van verschillende betrokkenen meegenomen worden in de federale besluitvorming, werd in 2013 een overlegplatform voorgesteld om het gesprek tussen Vlaamse culturele organisaties en het federale niveau te faciliteren.

Op 17 januari 2013 was er overleg tussen Kunsten en Erfgoed en de FOD Economie waarin het probleem geschetst werd. Daarna kwam er een interne werkgroep van Kunsten en Erfgoed, het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het agentschap Sociaal-Cultureel Werk. Op 3 juli 2013 kwam een tiental experts samen voor een rondetafelgesprek. Op dat overleg werden de contouren geschetst van een potentieel toekomstig overlegplatform. De administratie legde de resultaten van het overleg voor aan de FOD Economie en aan de SARC. Het resultaat van de oefening werd bezorgd aan de minister.

E-cultuur in Kunsten

Erfgoedzorg in de kunstensector

Kunsten en Erfgoed ondersteunde het expertisecentrum voor digitaal cultureel erfgoed Packed bij het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’. Het project heeft als doel in de kunstensector de bewustwording om de zorg voor het eigen archief te stimuleren. Daarnaast wil het project ook een operationele invulling opstellen voor de subsidievoorwaarde ‘zorg voor eigen archief’ uit het Kunstendecreet en daar bruikbare tools voor aanreiken via een onlinetoolbox (2014). Het project sensibiliseert ook de kunstensector rond duurzaamheid en preservering in creatie, ontsluiting en presentatie.

De eerste actie van het project was een terreinverkenning en overleg met het achterliggende netwerk van het project, vooral de expertisecentra en steunpunten voor de amateurkunsten, die vanuit de cultureel-erfgoedsector de kunstensector vertegenwoordigen. Doel van de terreinverkenning is:

 • De betekenis van de termen archiefzorg en erfgoedzorg voor de kunstensector invullen

 • De bestaande behoeften en expertise in kaart brengen

 • De ontbrekende expertise in kaart brengen.

Een beperkte stuurgroep werd samengesteld om Packed vzw te begeleiden bij de uitvoering van dit project. De stuurgroep is een klankbord om alle acties in dit project op te volgen, bij te sturen en te bewaken. De stuurgroep bestaat vooral uit de steunpunten Kunsten en expertisecentra uit de cultureel-erfgoedsector die de verschillende kunstdisciplines vertegenwoordigen. Een kleinere werkgroep, waarin alle disciplines opgenomen werden, werd opgericht om zich te buigen over de inhoudelijke aspecten van het project. Aan de hand van individuele gesprekken met de leden van de stuurgroep van het project kwam de terreinverkenning tot stand.