Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Aanpassing EU-richtlijn uitvoer cultuurgoederen

In 2013 werkte de Europese Commissie in overleg met de lidstaten aan de herziening van de richtlijn voor de uitvoer van cultuurgoederen van 1993 op basis van de evaluatie. De herziene richtlijn komt in de loop van april 2014 in het Europese Publicatieblad.

De grote lijnen van de herziening:

  • Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om de terugkeer van hun beschermd erfgoed te eisen. In de huidige regeling kan dat alleen als het om erfgoed gaat dat én beschermd is als ‘nationaal erfgoed’ én behoort tot een van de categorieën in de bijlage bij de richtlijn. Die laatste voorwaarde wordt nu afgeschaft.

  • De termijn om een vordering tot terugkeer in te stellen, wordt opgetrokken van één tot drie jaar nadat de benadeelde lidstaat kennis kreeg van waar het beschermd goed is en van de identiteit van de bezitter.

  • De bezitter wordt verplicht om het cultuurgoed terug naar de lidstaat te brengen van waaruit die onrechtmatig (in overtreding met de wetten op de bescherming van het cultureel erfgoed van dat land) buiten gebracht werd. Hij krijgt daarvoor alleen schadevergoeding als hij bewijst dat hij bij de verwerving de nodige zorgvuldigheid in acht nam. In vergelijking met de huidige regeling is dat een omkering van de bewijslast.

Voor de omzetting van de richtlijn in nationaal recht wordt een periode van 18 maanden gepland, te rekenen vanaf de publicatie van de herziene regeling in het Europees Publicatieblad.