Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Subsidies voor initiatieven in de letteren

Het zuiver literaire segment van de letteren wordt behartigd door het Vlaams Fonds voor de Letteren, en het niet-literaire segment door Kunsten en Erfgoed.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) werd de laatste jaren een sleutelspeler om het letterenbeleid beter te integreren. De minister gaf in haar beleidsnota aan dat ze een meer geïntegreerd letterenbeleid wou organiseren.

In 2012 werd met het VFL een nieuwe beheersovereenkomst gesloten voor 2012-2015. Daarin krijgt – naast de afspraken rond de bestaande werking – het VFL ook een sleutelrol in een beter geïntegreerd letterenbeleid. Zo werd de bevoegdheid over Passa Porta, Het Beschrijf en het Poëziecentrum vanaf begin 2013 overgedragen aan het VFL, en worden die organisaties nu vanuit het VFL gesubsidieerd. Sinds 1 januari 2012 gold dat al voor Strip Turnhout. De subsidies voor auteurslezingen die vroeger behandeld werden door Stichting Lezen vallen sinds eind 2012 ook onder het VFL. Vanaf 2014 wordt ook de Stichting Lezen gesubsidieerd vanuit het VFL, net als de leesbevorderingsprojecten die tot nu vanuit het Participatiedecreet ondersteund werden.

In 2013 kreeg het VFL 4.659.000 euro dotatie. Het VFL-beleid is gericht op de ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering. Daarvoor geeft het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het VFL organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms en andere initiatieven.

Het Kunstendecreet voorziet in subsidielijnen voor periodieke en niet-periodieke publicaties, en voor vertalingen uit en naar het Nederlands.

Naast die subsidiëring door het Kunstendecreet en de beheersovereenkomst met het Vlaams Fonds voor de Letteren zijn er in 2013 nog ad-hocsubsidies toegekend voor initiatieven in de letteren.